Zabıta İşlemleri

Esenlik ve İşyeri Denetim Hizmetleri Zabıta Amirliği
Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin esenlik ve Kentin Esenlik ve Düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.

1. Gayri Sıhhi Müesseselerde;

– İşyerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı,
– Vasfını koruyup korumadığı,
– Hafta Tatili Ruhsatlarına,
– Temizlik koşullarına,
– İşyeri önü işgallerine,
– Gürültü ve çevre kirliliğine,
– Yangın söndürme cihazlarına vb. konularda denetimler yapılmakta,

2-Kent içerisinde bulunan Sıhhi Müesseselerde;

– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
– Teftiş defteri,
– Hafta tatili ruhsatlarına,
– Sağlık Karnelere,
– Vasfını koruyup korumadığı,
– Etiketin olup olmadığı,
– İşyerinin umumi temizliği,
– Tartı aletlerinin muayenelerinin olup olmadığı,
– İşyeri önü işgalleri,
– Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği,
– İş kıyafeti giyilip giyilmediği,
– Açıkta gıda maddesi bulundurulmaması,
– İşyerinde açma ve kapama saatlerine uyulup,uyulmadığının kontrolü,
– Yasak yerde seyyar olarak yapılan satışlar,
– Büfeler,karavanlar,simit camekanları,
– Belediyemiz kontrolündeki alan ve parklardaki her türlü belediye suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması,düzenin sağlanması
– Amirliğe bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi, takibi,sonuçlandırılması,
– Mülkiyeti belediyemize ait genel tuvaletler vb. kısımlarda yapılan denetimlerde, yönetmelik ve hükümlere aykırı davrananlara,

3) İlçemizin ana cadde, bulvar, meydan park ve mezarlıklarda;

– Seyyar satıcılık yapanlara,
– Dilencilik yapanlara,
– Asfalt ve kaldırım taşlarını kıran bozan ve üzerinde herhangi olumsuz faaliyette bulunanlara,
– Caddeyi kirletenlere ve çöp dökenlere,
– Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile dışarıya huzur bozucu neşriyat yapanlara,
– Kendine ait olmayan arsa üzerine yapı yapanlara,
– Mezarlıklara her ne surette olursa olsun zarar verenlere ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterenlere vb. Konularda yapılan denetimlerde ilgili mevzuat ve kararlara aykırı davrananlara yasal işlemler yapılmaktadır.
– Çevre Zabıta Amirliği
– Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye, Hıfzısıhha, çevre ve diğer yasalara göre çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulattırmak,
– Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetimleri yapmak,
– Protokol ve Kent Estetiği Zabıta Amirliği
– Belediyemiz sınırları ile Mücavir alan içerisinde uygulanmakta olan Ticari Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği hükümleri gereğince;
– Kaldırım ve yol üstüne direkli tabelalar,
– Bina cephelerindeki askılı tabelaları,
– Bina cephelerindeki ışıksız reklam tabelaları,
– Çatı reklamlar,
– Sağır duvar reklamları,
– Boş alan ve arsaların çevrilmesi,
– Boş alan ve arsalarda reklamlar,
– Elektrik direklerindeki reklamlar,
– Kent içerisinde izin verilen yerlerdeki bez afişler,
– Yasak yerlere asılan bez afişler,
– Kamu tesisleri , özel tesislere yapıştırılan afişler,
– Hava şişirilmiş reklam balonlar vb. Konularda yapılan denetimlerde, mevzuat ve kararlar aykırı davrananlara gerekli yasal işlemler yapılmaktadır